Waterparels  

Als je de kleine oppervlaktewateren in Nederland toetst op waterkwaliteit en waterbeleving, wat is dan het pareltje in jouw gebied? Waterschappen en hoogheemraadschappen uit het hele land selecteren hun winnaar, waarbij resultaten uit burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ van Natuur & Milieu en ASN Bank leidend zijn. Daaraan deden dit jaar ook tien waterschappen mee. Dat levert deze top-10 Waterparels op.


Lees verder  


Brandven bij Oisterwijk

Waterschap De Dommel nomineert dit ven in Nationaal Landschap Het Groene Woud als waterparel in dit gebied vanwege de vele soorten watervogels en waterdieren.

 

 

 

 

 


Albardagracht, Amsterdam-Geuzenveld

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht nomineert deze gracht in het bebouwde gebied van Geuzenveld als waterparel in wording vanwege de rijke biodiversiteit en veerkrachtige ecologie. Helaas is er in de gracht veel zwerfafval dat een negatief effect heeft op de waterbeleving. De les hier: loskoppelen van nutriëntrijk water en aanleggen van natuurvriendelijke oevers verbeteren de waterkwaliteit.

Waterparels - Albardagracht - Amsterdam

Europese eisen voor waterkwaliteit

In 2027 moeten alle wateren in Nederland voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit. Uiterlijk in dat jaar moet al het water in Europa voldoende schoon en gezond zijn. Kleine wateren vormen samen een derde van het Nederlandse oppervlaktewater en vormen de haarvaten van het watersysteem. Maar ze vallen buiten de huidige verplichte metingen van waterkwaliteit. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de waterkwaliteit in slechts 17 procent van de gemeten wateren goed is. Met nog vijf jaar te gaan is het een enorme opgave om de doelen te halen.

Elfenbaan-hazerswoude
Sloot langs de Elfenbaan, Hazerswoude

Hoogheemraadschap van Rijnland kiest de sloot langs de Elfenbaan als Waterparel: een mooi voorbeeld van een ecologische verbindingszone in agrarisch gebied. Ook kopsloten in andere polders met een agrarische functie bieden kansen voor biodivers water.


Waterparels_2019
Laakhaven, Den Haag

Dit boezemkanaal (voor de afvoer van water) in de volgebouwde Laakhaven van waterschap Delfland scoort een negen op beleving. Het kanaal is een waterparel in wording, maar de kansen op echte natuurontwikkeling zijn beperkt vanwege de afvoerfunctie van het kanaal. Terugdringing van nutriënten en bestrijdingsmiddelen kan bijdragen aan betere waterkwaliteit. Dat vraagt om een betere samenwerking met glas- en tuinbouwbedrijven.


Stad, land en natuur

Karen Eilers, Natuur & Milieu: ‘De tien Waterparels – of bijna Waterparels – van het project Watermonsters vinden we in zowel natuur- en agrarisch gebied als in bebouwd gebied. Goede waterkwaliteit en rijke biodiversiteit zijn dus overal in Nederland mogelijk. Overal kunnen waterparels ontstaan, de uitdagingen zijn verschillend: bij een sloot in agrarisch gebied speelt maaibeheer een grote rol, terwijl bij een ven in de natuur beperken van de aanvoer van vervuild water essentieel is. Met een goede watersysteemanalyse breng je het watersysteem zelf maar ook alle betrokken partijen en hun acties in beeld. Ook beleving hoort bij een Waterparel, het laat zien hoe mensen zich tot het water verhouden. Daarnaast is beleving van belang om draagvlak te creëren voor het verbeteren en in stand houden van de waterkwaliteit, in samenwerking met burgers, bijvoorbeeld door het opruimen en voorkomen van zwerfafval. Door de omgeving actief te betrekken zetten we stappen naar een grotere betrokkenheid en uiteindelijk naar een betere waterkwaliteit in heel Nederland.’

Waterparels - Boerensloot Montfoort
Boerensloot, Montfoort

Op beleving scoort deze sloot in het agrarisch gebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een tien! In de sloot groeien bijzondere kranswieren. Het gebied biedt ruimte voor samenwerking in agrarisch natuurbeheer, gericht op de sloot en waterkwaliteit, en voor ecologisch maaien en baggeren.


Reijerpark, Ridderkerk

Een plas in bebouwd gebied, door waterschap Hollandse Delta als parel uitverkoren vanwege de aanwezigheid van twee icoonsoorten libellen én vanwege een enthousiast meewerkende gemeente. De aanwezigheid van de libellen triggerde de gemeente om de oever aan te passen. De aanleg van drijvende eilandjes zorgt voor een schuilplaats voor waterdiertjes.

 

 

 

 

 


Waterparels - Poelkerkepolder
Poel Kerkepolder, Worp

Deze kleine plas in het agrarische gebied van waterschap Brabantse Delta is een waterparel in wording. De poel, gegraven in 2015, heeft veel potentie en scoort qua beleving een tien, aldus het waterschap. Natuurvorming in agrarisch gebied vraagt om goede samenwerking tussen agrariërs en het waterschap voor biodiversiteitherstel en waterberging.Waterparels - Plesmanweg Beverwijk
Plas bij Plesmanweg, Beverwijk

Voor hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is deze plas in bebouwd gebied de parel. In bebouwd gebied scoort deze plas goed met zijn natuurvriendelijke oever en gevarieerde begroeiing. Het hoogheemraadschap monitort de ecologie in de (omgeving van de) plas.

 


Waterparels - Plas van Poot - Zoetermeer
Plas van Poot, Zoetermeer

Ook deze zandafgraving in het natuurkerngebied van Schieland en Krimpenerwaard is een parel in wording. Volgens het hoogheemraadschap is het een prachtplek voor vogelspotters en vleermuis­liefhebbers, maar de waterkwaliteit kan beter. Het is een voorbeeldproject van een gezamenlijke aanpak met omwonenden en belanghebbenden.

 

Vang de Watermonsters

Hoe staat het met de kwaliteit van de kleine oppervlaktewateren in Nederland? Met die vraag gingen deskundigen van Natuur & Milieu (gesteund door ASN Bank) samen met gewone Nederlanders, waaronder ook vele ASN-klanten, aan de slag in burgeronderzoek Vang de Watermonsters. Verspreid over het land brachten zij voor het derde jaar op rij de kwaliteit van sloten, plassen, meren en vennen in beeld. Dit deden zij met een online meetkit of een uitgebreidere superkit. Helaas laten de resultaten van het burgeronderzoek een negatief beeld zien van de waterkwaliteit: in een overgroot deel van de onderzochte wateren is de waterkwaliteit slecht of matig.


Waterparels - Vossenbeek Hengelo
Vossenbeek, Hengelo

Deze verlegde beek is een verrijking van dit bebouwde gebied, aldus waterschap Vechtstromen. In samenwerking met de gemeente is het maaibeleid afgestemd met de omgeving en wordt het water voldoende opengehouden in het streven naar hogere biodiversiteit. De vergroeningsstrategie is nog een aandachtspunt.

 

Naar boven 

Als je de kleine oppervlaktewateren in Nederland toetst op waterkwaliteit en waterbeleving, wat is dan het pareltje in jouw gebied? Waterschappen en hoogheemraadschappen uit het hele land selecteren hun winnaar. Dat levert deze top-10 Waterparels op.

10/15
Loading ...